Couleur Corsegr20 sud le Tafunatu di Paliri et Bavella.
gr20 sud le Tafunatu di Paliri et Bavella.
gr20 CORSE, le Tafunatu di Paliri dans le massif sud de Bavella.
800 x 600